Laugsskraa

Ordforklaring:

 

Ceremonimester = Dirigent, Kassemester = Kasserer, Laug= Forening, Laugsforsamling = Generalforsamling,

 

Laugsskraa = Vedtægter, Laugsstyrelse = Bestyrelse, Oldermand = Formand, Skriverkarl = Sekretær,

 

Tidendeskriver = PR-mand

Laugsskraa for Løkken Miniby

 

 

§ 1

 

Laugets navn er:

 

Løkken Miniby

 

 

§ 2

 

Laugets formål er:

 

- at bygge modelhuse i skala 1:10 af Løkkens huse omkring anno 1900,

 

- at bygge modelskibe i skala 1:10 af de fartøjstyper, der har været hjemmehørende i Løkken - gennem tiderne,

 

- at bygge modeller, der kan supplere huse og skibe i skala 1:10 samt modeller i anden skala til bl.a. souvenirsalg,

 

- at opbygge en - så vidt mulig - historisk korrekt model af Løkken Ladeplads, som byen og dens nærmeste omgivelser fremtrådte omkring anno 1900 på et endnu ikke udpeget areal i Løkken - kaldet Minibyen i Løkken,

 

- at drive modelværksted, miniby og modelskibssamling,

 

- at fremskaffe dokumentation for Løkkens bebyggelsesudvikling frem til omkring anno 1900 samt for huse og skibes udseende, historie og ejerforhold,

 

 

- at formidle foreningens virke, husenes og skibenes historie til foreningens medlemmer og andre interesserede,

 

- at sikre offentligheden adgang til modelværksted, miniby og modelskibssamling,

 

- at skaffe økonomiske midler til modelbyggeriet og til drift af værksted, miniby og modelskibssamling.

 

 

§ 3

 

Medlemskab

 

Som medlem kan optages alle, der ønsker at fremme laugets formål. Enten som passive medlemmer eller aktive modelbyggere. Optagelse af laugsmedlemmer sker ved almindelig indmeldelse i foreningen.

 

 

§ 4

 

Laugsforsamling

 

Laugsforsamlingen er laugets højeste myndighed. Lauget afholder en laugsforsamling en gang årligt i årets første kvartal.

 

Alle laugsmedlemmer indkaldes via brev, samt ved opslag på værkstedet til laugsforsamling med mindst 14 dages varsel.

 

Laugsforsamlingen ledes af en ceremonimester, der vælges blandt de fremmødte.

 

Laugsforsamlingen har følgende dagsorden:

 

1 Valg af ceremonimester

2 Oldermanden og evt. nedsatte udvalg aflægger beretning

3 Kassemesteren aflægger regnskab

4 Fastsættelse af næste års kontingent

5 Indkomne forslag

6 Valg af Oldermand, Kassemester og Skriverkarl

7 VaIg af suppleant

8 Valg af revisor

9 Valg af Bygnings- og værkstedsmester‚

10 Nedsættelse af evt. udvalg

11 Evt.

 

Alle valg gælder for to år, således af Oldermand vælges i ulige år og Kassemester og Skriverkarl vælges i lige år.

 

Indkomne forslag skal være Oldermanden i hænde senest 8 dage før laugsforsamlingen.

 

Laugsforsamlingen kan til enhver tid indkaldes af Oldermanden ‚ eller hvis 1/4 af Iaugsmedlemmerne skriftligt anmoder herom.

 

 

§ 5

 

Laugsstyrelsen

 

 

Laugsstyrelsen vælges på den årlige Iaugsforsamling. Laugsstyrelsen består af:

En Oldermand, en Kassemester og en Skriverkarl. Deres funktion er at varetage laugets daglige Iedelse.

 

Udover laugsforsamlingen kan laugsstyrelsen nedsætte arbejdsgrupper, der varetager forskellige praktiske opgaver.

 

Laugsstyrelsen udpeger en tidendeskriver til at orientere om laugets virke.

 

 

§ 6

 

Ændringer i Laugsskraa

 

 

Laugsskraaændringer kan ske ved at 2/3 af Iaugsmedlemmerne afgiver stemme for

ændringsforslaget - eller ved 2 efter hinanden følgende laugsskraa med højst 14 dages - og mindst 8 dages mellemrum - hvor simpelt flertal af de fremmødte laugsmedlemmer har afgivet stemme for forslaget.

 

 

§ 7

 

Opløsning af Iauget

 

 

Lauget kan ikke opløses i en periode af 5 år regnet fra stiftelsesdagen, d. 26. marts 2003.

Lauget kan herefter kun opløses ved 2/3 af alle laugsmedlemmernes skriftlige stemme for opløsning. Laugets evt. formue og aktiver skal tilfalde Løkken Museum og Lokalhistorisk arkiv.

 

 

Således ændret i Løkken den 29 marts 2014